چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html
فهرست ارزش نیروی کار
معیارارزش: 2012 = 100
سال / فصل فهرست ارزش نیروی کار در کل فهرست درآمد ناخالص فهرست هزینه‌های دستمزد نیروی کار
2018 1 106,6 104,4 114,3
2017
2 119,6 119,6 119,8
3 105,5 104,9 107,6
4 120,4 120,8 118,7
1 103,2 101,2 110
2016
2 116,5 116 118,2
3 102,7 102,1 104,9
4 115,4 115,2 116
1 102,5 101,2 107,1
2015
2 112 111,7 112,9
3 100,1 99,7 101,5
4 115 115,9 112,3
1 98,4 97,4 102
2014
2 110,1 110,3 109,3
3 97,5 97,1 98,6
4 111,5 111,9 110
1 95,5 94,7 98,1
2013
2 107,8 108,2 106,2
3 94,8 94,8 94,9
4 108,7 109,5 106
1 94,9 93,5 99,8
2012
2 106,7 107,1 105,4
3 94,7 94,6 95
4 107,7 108,5 105
1 90,9 89,8 94,6
2011
2 102,4 102,6 101,9
3 91,5 91,1 92,8
4 103,9 104,1 103,1
1 89 88 92,7
2010
2 98,6 98,4 99
3 89 88,3 91,2
4 100,4 100,5 99,9
1 87,8 87,1 90,2
2009
2 97,1 97,4 96
3 88,3 88,2 88,6
4 99,8 100,6 97,3
1 86,7 86,6 87,2
2008
2 97,7 98,4 95,3
3 85,7 85,7 86
4 94,4 95,2 91,6
1 84,3 84,4 84,2
2007
2 94,9 95,4 93,1
3 84,1 84,1 84
4 94,3 94,8 92,9
1 81,1 80 85,1
2006
2 93,8 93,2 96,2
3 83,6 82,7 86,6
4 93,5 93 95
1 80,7 78,8 87
2005
2 92,4 91,6 95,2
3 82,1 81 86
4 91,3 89,8 96,2
1 81,2 79,3 87,9
2004
2 91,7 90,1 97,3
3 81,8 79,9 88,6
4 92 90,3 97,9
1 80,1 77,7 88,2
2003
2 92,4 90,5 99,2
3 81,6 79,4 89
4 91,2 89,4 97,4
1 79,2 76,6 88
2002
2 91,4 89,8 97,2
3 79,5 77,7 85,8
4 88,1 86,6 93,4
1 77,4 74,7 86,6
2001
2 89,7 87,9 95,9
3 77,8 76,2 83,4
4 86,7 85,3 91,7
1 74,6 72,1 83
2000
2 87,8 85,7 95,1
3 76,3 74,6 82,1
4 84,4 83,1 88,6
1 72 69,5 80,6
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Arbeitskosten/aki110.html

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص