چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.een-bayern.de/een/inhalte/Unser-Service-fuer-Sie/Auslandsmarkterschliessung/Laender/Nordamerika/USA/Export-Import-Statistik-USA.jsp
صادرات و واردات آمریکا در سال 2012 و 2013
 موضوع 2013 2012 فاصله
کل صادرات آمریکا 88.375.088.000€ 86.831.104.000€ 1.543.984.000€
کل واردات آمریکا 48.496.804.000€ 50.601.832.000€ 2.105.028.000€-
http://www.een-bayern.de/een/inhalte/Unser-Service-fuer-Sie/Auslandsmarkterschliessung/Laender/Nordamerika/USA/Export-Import-Statistik-USA.jsp

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص