پنجشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازم
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد مراكز ثابت سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور 1375 - 1393
سال جمع(1) ویژه مردان ویژه زنان
1375 140 109 31
1380 474 236 197
1385 541 227 160
1389 596 296 155
1390 595 295 156
1391 635 381 145
1392 673 374 159
1393 719 427 247
۱) اختلاف ارقام ستون جمع با اجزا، مربوط به مراكز ثابت دومنظوره است كه فقط در ستون جمع منظور شده است.
مأخذ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- مركز آمار و اطلاعات راهبردي - سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور- دفتر فناوري اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص