شنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
17-24- ثبت نام شدگان جدید دوره‌های مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی(1) 1375 - 1395
سال تحصیلی
جمع کاردانی (فوق دیپلم) کارشناسی (لیسانس)
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1375 - 1376(2) 306644 173415 133229 61669 36035 25634 223837 122489 101348
1385 - 1386 487405 201771 285634 81822 45594 36228 367115 134201 232914
1389 - 1390 1194926 615833 579093 310943 192238 118705 701321 327943 373378
1393 - 1394 1184285 669568 514717 316793 216287 100506 577728 296675 281053
1394-1395 1174897 675687 429219 313270 215442 97828 561300 294932 266368
1395-1396 1064071 596148 467923 240730 164528 76202 521289 267646 253643
دنباله
سال تحصیلی
کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) دکترای حرفه‌ای دکترای تخصصی
مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن
1375 - 1376(2) 13676 10581 3095 5341 2823 2518 2121 1487 634
1385 - 1386 29409 16967 12442 4248 1780 2468 4811 3229 1682
1389 - 1390 162943 85254 77688 8736 4083 4653 10984 6315 4669
1393 - 1394 250236 135716 114520 10828 4816 6012 28700 16074 12636
1394-1395 259053 143061 115992 12720 5994 6726 28554 16249 12305
1395-1396 254092 137252 116840 12514 6341 6173 35446 20381 15065
1- آمار دانشگاه آزاد اسلامی را نیز شامل می شود
2- آمار دانشگاه جامع علمی کاربردی را شامل نمی شود.
مأخذ: اقتباس از داده‌های - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی - جدول 24-17- سالنامه آماری کشور 1393+1395

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص