چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعا
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
18-1- کارکنان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی برحسب گروه شغلی 1380-1395
سال جمع پزشک(1) پیراپزشک سایر کارکنان(2)
1380 295325 21175 152396 121754
1385 321544 29937 173076 118531
1390 361627 32493 215950 113184
1391 350394 342319 203993 112182
1392(3) 385667 37490 217603 130574
1393 413550 42108 233668 137774
1394 405910 42393 238869 124648
(4)1395 343511 46852 262845 124814
1- شامل پزشکان خارجی، دندانپزشک، داروساز و دامپزشک نیز می باشد.
2- کلیه کسانیکه در گروه پزشکان و پیراپزشکان قرار نگرفته اند اعم از کارکنان پشتیبانی، خدماتی و ... را شامل می شود.
3- شامل آمار استان ایلام نمی باشد.
4- شامل آمار دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، بهبهان و یاسوج نمی باشد.
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - جدول 1-18- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص