سه شنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
19-8- تعداد عناوین نمایش‌های تولید شده، دفعات اجرا و تماشاگران 1380-1395
سال نمایش دفعات اجرا تماشاگران (هزار نفر)
1380 ... ... ...
1385 3383 38131 1296
1390 4712 69997 2144
1391 4891 66908 2208
1392 4938 67699 2231
1393 4910 67480 2228
1394 5944 87308 3694
1395 6924 102525 4241
مأخذ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - جدول 8-19- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص