جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395-1396
سالنامه آماری کشور 1393 - جدول: 4-18
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 4-18
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 4-18
18-4- تعداد بیمارستان های فعال كشور و تخت های ثابت موجود بر حسب نوع وابستگی 1393-1396
سال
جمع کل
دولتی غیر دولتی
دانشگاه علوم پزشکی تأمین اجتماعی سایر نهادها و ارگان‌های دولت خیریه خصوصی
بیمارستان فعال تخت ثابت بیمارستان فعال تخت ثابت بیمارستان فعال تخت ثابت بیمارستان فعال تخت ثابت بیمارستان فعال تخت ثابت بیمارستان فعال تخت ثابت
1393 895 144901 555 100701 70 11804 96 12480 28 4168 146 15748
1394 899 148035 562 102859 68 11976 93 12640 30 4322 146 16238
1395 954 157303 594 107403 72 12021 97 13965 32 4906 159 19008
1396 968 161230 602 110617 70 12394 95 14485  33  5012  168  18722
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی. دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات - سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص