جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 11-18
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 11-18
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
18-12- -تعداد پایگاه هاي اورژانس پیش بیمارستانی 1380-1396
سال جمع شهری روستائی
1380 ... ... ...
1385 ... ... ...
1390 ... ... ...
1391 ... ... ...
1392 ... ... ...
1393 2022 822 1200
(1)1394 2159 769 1390
1395 2270 828 1442
1396 2473 918 1555
1- اطلاع توسط سازمان ذیربط تجدیدنظر شده است.( اطلاعات پایگاه اورژانس استان تهران به تعداد 27 پایگاه شهري و 37 پایگاه روستایی تغییر یافته است).
مأخذ: اقتباس از داده‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. دفتر مديريت آمار و فناوري اطلاعات - جدول 12-18- سالنامه آماری ایران 1395+1396

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص