جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

تعداد مراكز درمانی (بیمارستان‌ها، زایشگاهها ، درمانگاهها، آسایشگاه‌ها)

تعداد مراكز درمانی (زایشگاهها ، درمانگاهها، آسایشگاهها ،...) و بیمارستانهای موجود در كشور به تفكیك نوع مدیریت خصوصی و دولتی نوع وابستگی : مراكز مذكور از نظر وابستگی به سه گروه تقسیم میشوند: 1- دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی؛ 2- خصوصی؛ 3- سایر (شامل مؤسسات تأمین اجتماعی ، بهزیستی ، شركت نفت . نیروگاههای اتمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، كمیته امداد امام خمینی و ...) و خیریه ....

وضعیت استقرار :

1- مستقل : به واحدهایی اطلاق میشود كه خارج از محوطه مؤسسات درمانی هستند و تشكیلات مجزا دارند. 2- غیر مستقل : شامل واحدهایی است كه در داخل مؤسسات درمانی فعالیت مینمایند . و از امكانات اداری و مالی و پرسنلی واحد مذكور استفاده نمایند .

بیمه :

1- همكار : به واحدهایی اطلاق میشود كه با بیمههای درمانی قرارداد دارند .

2- غیر همكار : به واحدهایی اطلاق میشود كه با بیمه‌های درمانی طرف قرارداد نیستند.

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت- بیمارستانها - تعداد مؤسسات درمانی فعال (بیمارستان - بیمارستان و زایشگاه - زایشگاه) كشور 694 واحد اعلام شده است . - تعداد تخت ثابت مؤسسات درمانی كشور 98669 تخت و تعداد تختهای فعال مؤسسات درمانی كشور 83069 تخت گزارش شده است .

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت نشریه: آمار بیمارستانهای كشور (1377) - مراكز بهداشتی طبق محاسبات انجام شده نسبت جمعیت به یك مركز بهداشتی درمانی 9950 نفر است ، بهعبارت دیگر، یك واحد بهداشتی، درمانی حدود 9950 نفر را تحت پوشش خود قرار میدهد.

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت نشریه: آمار مراكز بهداشتی درمان كشور (1377)

داروخانه‌های مستقل

بر اساس برآورد جمعیت در سال 1377، نسبت جمعیت به یك واحد داروخانه در كل كشور 12871 نفر بوده است .

مأخذ : سالنامه آماری اداره كل آمار و خدمات ماشینی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت. نشریه : آمار داروخانه‌های مستقل كشور (1377) آمار مراكز خصوصی و هیئت امنایی مراكز سالمندان تعداد واحد شبانه روزی

خصوصی=21

هیئت امنائی=21

تعداد مراكز درمانی

------

تعداد واحد شبانه روزی خصوصی= 1173

هیئت امنایی = 2204

----------

مراكز نگهداری، توانبخشی و

آموزش معلولان ذهنی

---------------

تعداد واحد شبانه روزی

خصوصی= 9

هیئت امنایی = 53

((روزانه)) خصوصی=59

هیئت امنائی=12

----

تعداد واحد شبانه روزی

خصوصی=552

هیئت امنایی =3811

((روزانه))

خصوصی=3521

هیئت امنایی =485

-----

مهد كودك

((روزانه))

خصوصی=575

هیئت امنایی =329

----

((روزانه))

خصوصی= 5434

صدور پروانه

تعدادكل پروانه‌های صادر شده برای رشتههای مختلف علوم پزشكی

-----

پزشكی=47161

دندانپزشكی=8647

داروسازی=6305

علوم آزمایشگاهی=950

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص