جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت بهداشت، درمان و آ»وزش پزشکی - دفتر بررسی تحلیل اطلاعات آماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب گروه شغلی 1364-1367
سال جمع پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان و دامپزشکان پیراپزشکان اداری، مالی و خدمات
1364 156431 9912 81247 65272
1365 169078 11162 88426 69490
1366 184551 13258 95747 75546
1367 191412 13898 101511 76003
مأخذ: وزارت بهداشت، درمان و آ»وزش پزشکی - دفتر بررسی تحلیل اطلاعات آماری - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص