شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات محیط زیست 1396
در سال 1396 مساحت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست معادل 17735085 هکتار بوده که استان کرمان با 2405944 هکتار و استان قم با 34177 هکتار به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سهم می باشند. در همین سال تعداد 1780 مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور رخ داده است که در مقایسه با سال قبل حدود 22,5 درصد کاهش داشته است. متوسط حجم فاضلاب جمع آوری شده در سال 1396 معادل 4891631 متر مکعب در روز بوده است که نسبت به سال قبل 11,1 درصد افزایش داشته است. بیش ترین حجم فاضلاب جمع آوری شده مربوط به استان‌های خوزستان و تهران به ترتیب با سهم 16,6 و 16,4 درصد و کم ترین حجم فاضلاب جمع آوری شده مربوط به استان‌های سمنان و خراسان جنوبی با سهم 0,2 و 0,3 درصد از کل فاضلاب‌های کشور بوده است. در سال 1395 ،در بین انواع گازهای آلاینده و گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت در بخش حمل و نقل، دی اکسید کربن به میزان 139148704 تن معـادل 92,5 درصد از کل گازهـای آلایـنده و گلخان‌های منتشر شده در این بخش، بیشترین سهم را دارا بوده است. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تولید دی اکسید کربن ناشی از مصرف بنزین و کمترین میزان مربوط به مصرف گاز مایع بوده است. در سال 1396 ،حدود 49 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری بوده‌اند که نسبت به سال قبل 2 درصد افزایش داشته است. بیشترین درصد جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری مربوط به استان کردستان است که حدود 95 درصد از کل جمعیت استان را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین استان کرمان با حدود 11 درصد، کمترین جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری را به خود اختصاص داده است. در سال 1395 ،90,3 درصد از بیمارستان‌ها از مدیریت پسماند مطلوب و نیز 77,6 درصد از بیمارستان‌ها از مدیریت فاضلاب مطلوب برخوردارند بوده‌اند که این مقادیر نسبت به سال قبل به ترتیب 6,3 درصد و 3/3 درصد افزایش را نشان میدهند.
سالنامه آماری کشور 1396

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص