شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات محیط زیست 1395

در سال 1395 مسـاحت منـاطق تحـت مـدیریت سـازمان حفاظـت محیط زیسـت معـادل 17298265 هکتـار بـوده کـه اسـتان کرمـان بـا 2405944 هکتار و استان قـزوین بـا 25454 هکتـار بـه ترتیـب داراي بیشترین و کمترین سهم می باشند. در همین سال تعداد 2298 مـورد آتش سوزي در جنگل ها و مراتع کشور رخ داده است که در مقایسـه بـا

سال قبل حدود 10/1 درصد افزایش داشته است. متوســط حجــم فاضــلاب جمــع آوري شــده در ســال 1395 معــادل 4401032 متـر مکعـب در روز بـوده اسـت کـه نسـبت بـه سـال قبـل 3/7درصد افزایش داشته است. بیش تـرین حجـم فاضـلاب جمـع آوري شده مربوط به استانهاي تهران و خوزستان به ترتیب بـا سـهم 18/2 و 13/2 درصد و کـم تـرین حجـم فاضـلاب جمـع آوري شـده مربـوط بـه استانهاي سمنان و خراسان جنوبی بـا سـهم 0/2 و 0/3 درصـد از کـل فاضلابهاي کشور بوده است. در سـال 1394، در بـین انـواع گازهـاي آلاینـده و گلخانـه اي ناشـی از مصرف سـوخت در بخـش حمـل و نقـل، دي اکسـید کـربن بـه میـزان 148460232 تـن معــادل 93/0 درصـد از کـل گازهــاي آلایــنده و گلخانهاي منتشر شده در این بخش، بیشترین سـهم را دارا بـوده اسـت. لازم به ذکر است که بیشترین میزان تولیـد دي اکسـید کـربن ناشـی از مصرف بنزین و کمترین میزان مربوط به مصرف گاز مایع بوده است. در سال 1395، حدود 47 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات جمع آوري و دفع بهداشتی فاضلاب شهري بودهاند که نسـبت بـه سـال قبل 3 درصد افزایش داشـته اسـت. بـیشتـرین درصـد جمعیـت تحـت پوشش خدمات جمع آوري و دفع بهداشتی فاضلاب شهري مربوط به استان کردستان است که حدود 92 درصد از کل جمعیت استان را تحت پوشش قرار می دهد. همچنین استان هاي کرمان و مازندران بـا حـدود 11 درصد، کمترین جمعیت تحت پوشـش خـدمات جمـعآوري و دفـع بهداشتی فاضلاب شهري را به خود اختصاص داده اند.

در سال 1395، 90/3 درصد از بیمارستان ها از مدیریت پسماند مطلوب و نیز 77/6 درصد از بیمارستانها از مدیریت فاضلاب مطلوب برخوردارند بودهاند که این مقادیر نسبت به سال قبل بـه ترتیـب 6/3 درصـد و 3/3 درصد افزایش را نشان میدهند.

سالنامه آماری کشور 1395

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص