پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: .وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
منبع آمار: سالنامه آماری 1393+1394+1395
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
میزان انتشار گارهای آلاینده گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش کشاورزی (تن)
نیتروس اکساید (NO2) متان (CH4) دی اکسید کربن (CO2) ذرات معلق (SPM) منواکسید کربن (CO) تری اکسید گوگرد (SO3) دی اکسید گوگرد (SO2) اکسیدهای نیتروژن (NOX) شرح
داده‌های زیر مربوط است به سالنامه آماری 1393
000 000 11114290 29072 18968 415 68185 66602 1385
4889 827 13662214 31487 28545 449 73758 72365 1388
4834 741 13718063 31095 17158 444 73105 71174 1389
4136 642 12344301 26593 14128 381 62639 60871 1390
4138 649 12612274 26607 14690 380 62542 60900 1391
4087 644 12937229 26277 14141 375 61659 60110 1392
0,2 8 6662 4 980 ... 4 38 بنزین
1 3 82806 ... 25 ... 76 16 نفت سفید
4082 592 10575054 26273 13136 375 61551 60050 نفت گاز
0,02 0,1 1937 0,1 0,002 ... 28 6 نفت کوره
4 40 2270770 000 000 000 000 000 گاز طبیعی
داده‌های زیر مربوط است به سالنامه آماری 1394
3672 590 12474815 23604 12234 340 55519 54004 1393
// 3 2855 2 420 ... 1 16 بنزین
// 2 49475 ... 15 ... 46 10 نفت سفید
3666 532 9498980 23598 11799 337 55288 53939 نفت گاز
// // 12594 4 // 3 183 39 نفت کوره
5 52 2910911 ... ... ... ... ... گاز طبیعی
داده‌های زیر مربوط است به سالنامه آماری 1395
36 302 15055261 ... ... ... ... ... 1394
3 17 408076 ... ... ... ... ... بنزین
7 37 947221 ... ... ... ... ... نفت سفید
17 165 9276722 ... ... ... ... ... نفت گاز
7 73 3766856 ... ... ... ... ... نفت کوره
1 10 656385 ... ... ... ... ... گاز طبیعی
مأخذ: .زارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری 1393+1394+1395
Go to top