پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: .وزارت نیرو دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395
میزان انتشار گازهای آلاینده گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در بخش صنعت بر حسب نوع 13851394 (تن)
نیتروس اکساید (NO2) متان (CH4) دی اکسید کربن (CO2) ذرات معلق (SPM) منواکسید کربن (CO) تری اکسید گوگرد (SO3) دی اکسید گوگرد (SO2) اکسیدهای نیتروژن (NOX) شرح
0 0 61522460 15157 16473 1995 138668 131299 1385
329 2137 84862090 18278 33740 5116 343374 166167 1388
329 2135 88554272 18143 32295 4467 300397 168212 1389
316 2009 91536175 16776 24553 2806 190465 162056 1390
279 2075 94598785 17228 14687 2996 202589 168065 1391
267 2023 93437617 16968 15669 2516 171867 162924 1392
1 3 69946 38 10290 ... 44 397 بنزین
0,4 2 49215 ... 15 ... 45 9 نفت سفید
60 298 7356976 3917 522 522 40993 13055 نفت گاز
70 348 8980898 2781 10 1994 130536 27812 نفت کوره
137 1370 76836155 10232 4832 ... 249 121651 گاز طبیعی
0,03 0,3 66252 ... ... ... ... ... گاز کک
0,18 1,76 78175 ... ... ... ... ... گاز کوره بلند
1393 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
279 2138 100392669 17793 21945 2530 172715 173129 1393
1 5 109915 60 16170 ... 69 624 بنزین
// 1 21092 ... 6 ... 19 4 نفت سفید
59 294 7255539 3863 515 515 40428 12875 نفت گاز
70 352 9076803 2811 10 2015 131930 28109 نفت کوره
// 1 51306 ... 22 ... // 34 گازمایع
148 1480 83045955 11059 5222 ... 269 131483 گاز طبیعی
// 2 107528 ... ... ... ... ... گاز کک
// 2 724531 ... ... ... ... ... گاز کوره بلند
1394 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
239 1931 94462067 16029 16663 1545 107646 157225 1394
1 3 74704 41 10990 ... 47 424 بنزین
// 1 24217 ... 7 ... 22 5 نفت سفید
54 271 6693974 3564 475 475 37398 11879 نفت گاز
37 187 4816915 1492 6 1070 70013 14917 نفت کوره
// 1 53854 ... 23 ... // 35 گازمایع
146 1463 82087473 10932 5162 ... 266 129965 گاز طبیعی
// 3 126626 ... ... ... ... ... گاز کک
// 2 584303 ... ... ... ... ... گاز کوره بلند
مأخذ: .زارت نیرو دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395

 

 

Go to top