پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سالنامه آماری کشور 1393+1394+139 - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395
میزان انتشار گازهای آلاینده و گلخانه‌ای ناشی از مصرف انواع سوخت در نیروگاه‌های تابع وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ بر حسب نوع نیروگاه و آلاینده. (تن)
نیتروس اکساید (N2O) متان (CH4) دی‌اکسید کربن (CO2) ذرات معلق (SPM) منواکسید کربن (CO) تری‌اکسید گوگرد (SO3) دی‌اکسید گوگرد (SO2) اکسیدهای نیتروژن (NOX) شرح
1392 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1393
803 4725 179825215 36199 162707 6574 910658 678024 جمع
408 2329 88373595 17857 149040 3403 619297 2690073 وزارت نیرو
299 1603 57529918 12433 145066 2642 590822 142725 بخاری
67 452 20292167 3370 2244 467 18457 62266 گازی
41 271 10488313 2030 1730 288 9643 63957 سیکل ترکیبی
1 3 63197 24 0,1 6 375 124 دیزلی
387 2318 84238402 17914 10669 3165 291029 393461 بخش خصوصی
118 616 20339905 4822 4145 1069 215488 69643 بخاری
126 787 30765391 6111 3124 1016 48605 110764 گازی
143 915 33133106 6981 3400 1080 26936 213054 سیکل ترکیبی
8 78 7213218 428 2998 6 332 15490 صنایع بزرگ
1393 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1394
654 4243 177744913 31105 177660 4586 627934 651610 جمع
324 1975 78698285 14712 155839 2471 483123 257456 وزارت نیرو
237 1337 49524015 10165 151913 1985 465384 138513 بخاری
51 377 18361387 2677 1960 276 10912 51942 گازی
35 258 10744283 1846 1967 204 6445 66874 سیکل ترکیبی
1 3 68599 24 // 6 382 127 دیزلی
321 2182 91734122 15965 18943 2109 144633 380041 بخش خصوصی
68 428 17691697 3118 11745 491 83540 43711 بخاری
129 874 38254430 6479 3306 870 39492 108717 گازی
124 880 35787994 6368 3891 747 21600 227612 سیکل ترکیبی
9 86 7312507 428 2878 6 179 14113 صنایع بزرگ
1394 داده‌های زیر از سالنامه آماری 1395
630 4201 174010543 30330 162624 4158 437381 627724 جمع
359 2132 74999268 15973 140313 2832 351775 247168 وزارت نیرو
288 1562 47007644 12059 136506 2527 341433 143232 بخاری
43 338 17551116 2341 1522 196 7372 41417 گازی
28 230 10385483 1554 2284 104 2664 62418 سیکل ترکیبی
0 2 55024 19 0 5 307 102 دیزلی
262 1979 91944288 13852 19499 1323 85442 366680 بخش خصوصی
42 320 16021139 2162 12804 182 41681 44586 بخاری
109 812 38869815 5759 2852 591 26921 88617 گازی
111 847 37053334 5931 3842 550 16841 233477 سیکل ترکیبی
9 90 7066987 505 2813 3 163 13876 صنایع بزرگ
مأخذ: وزارت نیرو - دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی - سالنامه آماری کشور 1393+1394+1395

 

 

Go to top