سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر شاخص قیمت‌‌ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
22-4- شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري در گروه هاي اصلي به تفكيك ماه 1390 - 1395 (100=1390)
شرح
کل خوراکی و آشامیدنی‌ها دخانیات پوشاک و کفش                   
شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل    
1390 100/0 25,4 100/0 ---- 100/0 ---- 100/0 15,4    
1391 128,6 28,6 145,1 45,1 181,7 81,7 135,4 35,4    
1392 169,8 32,1 209,1 44,1 284,1 56,4 191,5 41,4    
1393 195,0 14,8 229,7 9,8 292,8 3,0 221,8 15,8    
1394 217 11,3 252,2 9,8 301,8 11,6 240,9 8,6    
1395 231,6 6,8 271,1 7,5 336,9   255,1 5,9    
دنباله
شرح
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها مبلمان، لوتازم خانگی و تعمیر و نگهداری آنها بهداشت و درمان حمل و نقل ارتباطات
شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل
1390 100/0 27,7 100/0 12,3 100/0 11,1 100/0 21,3 100/0 3,7
1391 118,2 18,2 138,0 38,0 121,5 21,5 122,4 22.4 107,7 7,7
1392 141,7 19,9 199,7 44,7 168,6 38,8 163,7 33,7 119,4 10,9
1393 167,1 17,9 221,3 10,8 203,7 20,9 202,3 23,5 125,5 5
1394 191,3 14,5 235,3 6,4 234,4 15,0 222,5 10,0 129,4 3,2
1395 202,7 6,0 245,6 4,4 255,8 9,1 234,3 5,3 131,1 1,3
دنباله
شرح
تفریح و فرهنگ آموزش هتل و رستوران کالاها و خدمات متفرقه                   
شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل شاخص درصد تغییر نسبت به سال قبل / ماه مشابه سال قبل    
1390 100/0 14,5 100/0 10,9 100/0 17,0 100/0 42,5    
1391 132,4 32,4 110,2 10,2 130,7 30,7 146,5 46,5    
1392 184,8 39,6 124,8 13,2 176,4 35,0 182,5 24,6    
1393 213,0 15,3 145,6 16,6 208,4 18,2 200,7 10,0    
1394 235,8 10,7 169,6 16,5 236,3 13,4 215,7 7,5    
1395 248,2 5,3 191,0 12,6 256,3 8,4 237,8 10,2    
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر شاخص قیمت‌‌ها - 4-22- سالنامه آماری کشور 1393+1395

 

 

قیمت‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص