سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران. دفتر شاخص قیمت ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
22-5- شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي شهري کشور بر حسب گروه هاي اختصاصی، اصلی و برخی از گروه هاي فرعی 1394-1395
     1390=100
 شرح  ضریب اهمیت  1394  1395  درصد تغییر سال 1395 نسبت به سال 1394
 شاخص کل  100  217  231,6  6,8
گروه هاي اصلی و فرعی:    
خوراکیها و آشامیدنیها 25.09 252,2 271,1 7,5
خوراکیها 24,11 251,3 270 7,4
نان و غلات 6,40 227,6 247,5 8,7
گوشت قرمز و سفید و فرآورده هائ آنها 6,26 228,0 252,4 10,7
گوشت قرمز و گوشت ماکیان 5,48 216,6 241 11,3
ماهی ها و صدف داران 0,78 308,4 332,8 7,9
شیر، پنیر و تخم مرغ 2,54 245,4 259,3 5,7
روغنها و چربیها 1,18 245,6 258,3 5,2
میوه و خشکبار 3,14 282,3 280,6 0,6
سبزيها و حبوبات 2,63 354,2 389,2 9,9
قند و شکر و شیرینیها 1,21 217,2 235,4 8,4
ادویه و چاشنی‌ها 0,75 242,5 257,3 6,1
چاي و سایر آشامیدنی‌های غیر الکلی 0,98 275,4 298,4 8,4
دخانیات 0,46 301,8 336,9 11,6
پوشاک و کفس 4,5 240,9 255,1 5,9
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها 35,60 191,3 202,7 6,0
مسکن 30,54 187,2 196,4 4,9
اجاره 30,07 186,5 195,5 4,8
خدمات نگهداري و تعمیر واحد مسکونی (خدمت ) 0,47 232,0 251,1 8,2
آب ، برق و سایر سوخت 05,07 215,5 241,2 12,0
5- مبلمان و لوازم خانگی و نگهداري معمول آنها 4,15 235,3 245,6 4,4
6- بهداشت و درمان 6,74 234,4 255,8 9,1
7- حمل ونقل 9,79 222,5 234,3 5,3
8- ارتباطات 3,65 129,4 131,1 1,3
9- تفریح و فرهنگ 2,24 235,8 248,2 5,3
10- آموزش 2,3 169,6 191 12,6
11- هتل و رستوران 1,43 236,3 256,2 8,4
12- کالاها و خدمات متفرقه 4,05 215,7 237,8 10,2
گروه‌های تخصصی    
کالاها 50,67 240,4 257,4 7,1
خدمات 49,33 192,9 205,1 6,3
شاخص کل* (بدون اجاره) 69,93 230,1 247,1 7,4
1- شاخص کل منهاي ارزش اجاري واحدهاي مسکونی ملکی,
مأخذ- مرکز آمار ایران. دفتر شاخص قیمت ها - جدول 5-22- سالنامه اماری کشور 1395

 

قیمت‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص