سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهـای کـل کشـور در سال 1395

گزیده اطلاعات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهـای کـل کشـور در سال 1395 ،با افزایشی به میزان 6/9 درصد نسبت به سـال 1394 به عدد 233/9 بر مبنای سال پایه 1390 (رسید. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهـای کـل کشـور در دو گروه اختصاصی "کالاها" و "خدمات" نسبت به سال 1394 بـه ترتیب 6/6 و 1/7 درصد افزایش یافته است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در سـال 1395 ،با افزایشـی بـه

میـزان 6/8 درصد نسبت بـه ســال قبــل بــه عــدد 6/231 (بـر مبنـای سـال پایـه 1390) رسیـد. شاخص بهای کالاها و خـدمات مصـرفی خانوارهـای شـهری در دو گـروه اختصاصـی «کالاهـا» و «خدمات» نسـبت بـه سـال 1394 بـه ترتیـب 7/1 و 6/3 درصـد افــزایش یافتــه اســت. در گــروه «خــوراکیهــا و آشــامیدنیهــا»، شاخص قیمت «میوه ها و خشکبار»، با 0/6 درصد کاهش، کمترین درصد تغییرات و شاخص قیمت «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» بـا 11/3 درصد افزایش، بیشترین درصد تغییرات را نسـبت بـه سـال 1394 داشته است. این شاخص در گروه «دخانیات» 11/6 درصـد افزایش نسبت به سال 1394 داشته است. در گروههای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، در گروه «آموزش» بـا 12/6 درصد افزایش بیشترین تغییر و در گروه «ارتباطات» بـا 1/3 درصد افزایش کمترین تغییر را نشان میدهد. در سـال 1395 ،در میـان اسـتانهـای کشـور، بـالاترین عـدد شاخص کل متعلق به استان هرمزگان، برابر 264/6 و پـایینتـرین عدد شاخص کل مربوط به استان کرمان برابر 210/5 بوده است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانـوارهای روستـایی در سال 1395 ،نسبت به سال 1394 ،7/2 درصد افزایش یافته و به عدد 243/4 (برمبنای سال پایه 1390) رسیده است. شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در دو گروه اختصاصی «کالاها» و «خدمات» نسبت به سال گذشته به ترتیب 7/0 و 7/8 درصد افزایش یافته است. در گروه «خوراکی و آشامیدنیها»، بیشترین درصد افزایش مربوط به گروه «ماهی ها و صدف داران»، 12/3 درصد افزایش و کمترین درصد تغییر مربوط به گروه «میوه ها و خشکبار» با 1/3 درصد کاهش بوده است.

همچنین «دخانیات» 12/4 درصد نسـبت بـه سـال قبـل افـزایش داشته است. در گروههای کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشترین درصد افزایش مربوط به گروه «آموزش و سایر سوختها» بـا 15/9 درصد افزایش و کمترین درصد افزایش درگروه «ارتباطات» با 1/6 درصد افزایش نسبت به سال گذشته مشاهده شده است. شاخص بهای تولید کننده در کشور در سال 1395 ،با افزایشی به میزان 5/6 درصد نسبت به سال 1394 به عدد 209/4 (بر مبنای سال پایه 1390) رسید. تغییرات این شاخص در مقایسه با تغییرات سال قبل به میزان 0/1 درصد افزایش یافته است. شاخص بهای تولید کننده در بخش «بهداشت و مدد کاری اجتماعی» با 16/8 درصد افزایش نسبت به سال گذشته بیشترین افزایش و همچنین در بخش «تولید برق» با 4/5 -درصد کاهش نسبت به سال گذشته بیشترین کاهش مشاهـده شده است. شاخص بهای کالاهای صادراتی در سال 1395 ،با کاهشی به میزان 2/7 درصد نسبت به سال 1394 به عدد 222/2 (بر مبنای سال پایه 1390) رسید. در این شاخص بیشترین افزایش نسبت به سال قبل در گروه «چربی ها و روغن های حیوانی و نباتی» با 10 درصد افزایش و همچنین در بخش «محصولات معدنی» با 8/2 درصد کاهش نسبت به سال گذشته بیشترین کاهش را داشته است

سالنامه آماری کشور 1395

 

 

قیمت‌ها

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص