پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. ادا
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
15-2- جرایم واقع شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع 1391-1395
شرارت نزاع و درگیری مرگ‌های مشکوک (نفر)
قتل (نفر)
شرح
دستگیر شدگان سایر شرارت‌ها چاقو و قمه کشی زورگیری و باجگیری (اخاذی) دسته جمعی فردی سایر موارد خودکشی
19270 2188 2746 5513 5853 309302 22651 3559 1896 1391
13264 2218 2976 3971 5229 330694 22114 3565 1906 1392
8173 2212 4206 656 6626 599328 22880 3723 1906 1393
7339 3156 5107 166 7639 789490 22400 3683 1920 1394
6077 2100 4163 120 6454 670729 23890 3778 1777 1395
مأخذ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آمار - جدول 15-2- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

Go to top