پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - ا
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
15-3- سرقت هاي عادي برحسب نوع (مورد)
  برخی از انواع سرقت‌ها
شرح
دستگیر شدگان انواع سرقت ها احشام لوازم خودرو و وسائل داخلی آن موتورسیگلت اتومبیل مغازه منزل اماکن دولتی اماکن خصوصی
306570 12134 230040 84380 74211 20300 71588 4934 47889 1391
328309 12246 285878 91599 86086 23605 88773 6880 76607 1392
295036 13398 271494 82421 80410 22367 89109 6024 81551 1393
247070 16380 242643 78085 76702 22640 87898 4518 76698 1394
343425 16995 235887 70075 74959 21379 84827 5002 76782 1395
ماخذ: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار - جدول 3-15- سالنامه آماریک کشور 1395

 

 

Go to top