پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - معاونت طرح و برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
پرونده‌های تشكیل شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب موضوع
مسموم کردن عمدی تظاهر به چاقو کشی اجبار و اکراه تهدید ضرب و جرح و صدمه(1) مرگ‌های اتفاقی قتل غیر عمد(1) قتل عمد سال
99 3013 792 656 60524 4328 697 1419 1375
366 3542 1415 536 80036 10999 1389 1577 1380
21 257 71 61 3779 1013 136 172 1385
64 5257 1425 891 68727 13006 467 22237 1389
107 3799 1078 1139 69237 13991 479 2112 1390
167 3686 1911 1146 67083 14990 159 1884 1391
61 3761 2617 1988 78418 14853 163 1799 1392
166 3583 3795 4006 122355 14605 164 1831 1393
1- شامل موارد ناشی از تصادفات وسائل نقلیه نمی‌باشد.
مأخذ: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - معاونت طرح و برنامه و بودجه - اداره آمار - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top