چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
دستگیر شدگان در ارتباط با انواع سرقت‌های عادی برحسب جنس
سال
سرقت از اماکن
سرقت انواع وسائل نقلیه و لوازم آن
سرقت احشام
سایر
اماکن دولتی(1) منزل، مغازه‌ها، مراکز صنعتی و تجاری و سایر اماکن
1375 2400 33633 17757 2109 6763
1380 2877 43249 24393 4812 11628
1385 3446 33307 22713 2980 27468
1390 2637 50173 46256 6445 57568
1393 4173 64028 85316 5089 59765
1) شامل اسناد دولتی نیز، میباشد.
مأخذ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. معاونت طرح و برنامه و بودجه. اداره آم -سالنامه آماری کشور 1393

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص