چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: شهربانی جمهوری اسلامی ایران - اداره طرح و بررسی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
تعداد پرونده تشکیل شده در مورد خودکشی و مرگ‌های اتفاقی در حوزه استحفاظی شهربانی جمهوری اسلامی 1363-1367
سال جمع خودکشی مرگ‌های اتفاقی
1363 3660 299 3361
1364 3545 379 3166
1365 5193 484 4709
1366 4561 499 4062
1367 5634 439 5195
مأخذ: شهربانی جمهوری اسلامی ایران - اداره طرح و بررسی - درج شده در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار در 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص