پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
16-6- معلولین بر حسب تعداد موارد معلولیت(1) 1390
زن مرد تعداد مرد و زن درجه موضوع
380302 637357 1017659 جمع
کل معلولین(2)
302741 519505 822246 یک نوع معلولیت
54462 82733 137195 دو نوع معلولیت
23099 35119 58218 سه نوع معلولیت و بیشتر
248961 420174 669135 جمع
ساکن در نقاط شهری
200240 346131 546371 یک نوع معلولیت
34322 51882 86204 دو نوع معلولیت
14399 22161 36560 سه نوع معلولیت و بیشتر
131093 216777 347870 جمع
ساکن در نقاط روستائی
102305 173062 275367 یک نوع معلولیت
20104 30792 50896 دو نوع معلولیت
8684 12923 21607 سه نوع معلولیت و بیشتر
1- شامل نابینایی، ناشنوایی، اختلال در گفتار وصدا، قطع دست، نقص دست، قطع پا، نقص پا، نقص تنه و اختلال ذهنی میباشد.
2- اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به آمار معلولین غیرساكن است كه در كل منظور شده است.
مأخذ: مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری - جدول 6-16- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

Go to top