پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
16-7 -معلولین بر حسب نوع معلولیت به تفکیک جنس - آبان 1390
روستائی شهری کل
موضوع
زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن
15928 21896 37824 24495 36578 61073 40456 58521 98977 نابینا
15849 20334 36183 27339 35985 63324 43222 56380 99602 ناشنوا
21512 31673 53185 33502 50026 83528 55058 81771 136829 اختلال در گفتار و صدا
1799 6512 8311 3375 13919 17294 5179 20436 25615 قطع دست
13457 31475 44932 24367 58540 82907 37856 90083 127939 نقص دست
4145 10413 14558 8408 24271 32679 12567 34711 47278 قطع پا
33416 56729 90145 66859 106008 172867 100320 162822 263142 نقص پا
19558 29267 47825 35171 54820 89991 54757 83155 137912 نقص تنه
42901 66116 109017 88565 136231 224796 131547 202449 333996 اختلال ذهنی
مأخذ: اقتباس از داده های مركز آمار ایران - دفتر آمارهای جمعیت، نیروی كار و سرشماری - جدول 7-16- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

Go to top