چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از داده‌های: گزیده اطلاعات بهزیستی 1396
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات بهزیستی و تأمین اجتماعی 1396 بر اسـاس سـرشمـاری عمومـی نفوس و مسکن سـال 1390
گزیده اطلاعات بر اسـاس سـرشمـاری عمومـی نفوس و مسکن سـال 1390 ،حدود یک میلیـون و هجده هـزار نفـر از جمعیـت کشـور دارای حداقـل یک نـوع معلولیـت هستنـد که 62,6 درصــد آنها را مـردان تشکیـل میدهنــد. لازم بــه ذکر است حدود 81 درصـد معلـولیــن کشــور فقـط دارای یک نــوع معلـولیــت هستـنــد. تعداد مراکز دولتی و غیردولتی تحت پوشش معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سال 1396 ،تعداد 16735 واحد است که نسبت به سال قبل 1,7 درصد کاهش یافته است. تعداد خانوارهای مستمری بگیر در سال 1396 در معاونت اجتماعی 180346 خانوار بوده است که نسبت به سال قبل حدود 0,9 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد خانوارهای مستمری بگیر معاونت توانبخشی در سال 1396 ،325582 خانوار می باشد که نسبت به سال گذشته حدود 0,5 درصد افزایش یافته است. در پایان سال 1396 تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی 1169 عدد بوده، که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. 16 -بهزیستی و تأمین اجتماعی سالنامه آماری کشور- 1396 576 تعداد خانوار تحت حمایت کمیته امداد در این سال به بیش از یک میلیون و 517 هزار خانوار رسیده است که نسبت به سال گذشته حدود 4,0 درصد کاهش داشته است. در ســال 1396 ،393 هــزار و 5 نفــر از اعضا خانوارهای شاهد، تحــت پــوشش بنیاد شهیــد و امور ایثارگران قرار داشتهاند. همچنین در این سال بیش از 577 هــزار جانبــاز تحت پوشش بنیاد مذکور بودهاند که از این تعداد، درصد جانبازی حدود 240 هـزار نفـر، 25 درصـد و بـالاتـر است. در پــایــان سال 1396 ،تعداد کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمیــن اجتماعــی بیش از 1 میلیون و 212 هــزار کــارگــاه بــوده اسـت. همچنین تعـــداد بیمــهشـدگــان اصلــــی آن ســـازمــان بـــه بیش از 13 میلیـــون و 982 هزار نفر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود 1,5 درصد رشد داشته است. تعداد بیمه شدگان آسیب دیده ناشی از کار تحت پوشش این سازمان در سال 1396 ، با افزایش معادل 3,2 درصد نسبت به سال گذشته به 18873 مورد رسیده است. تعداد مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در سال 1396 به ترتیب به 364 و 2832 رسیده است. در ســال 1396 ،بیش از 41,17 میلیــون نفــر بیمــه شده (اصلی و تبعی)، تحت پوشـش سـازمان بیمه سلامت ایران بودهاند که از این تعداد 13,4 درصد را کــارکنــان دولــت، 0,5 درصد را بیمه ایرانیان، 35,6 درصد بیمه همگانی سلامت، 46,9 درصد را روستاییان و 3,6 درصد را سایر اقشار تشکیل دادهاند. در پـایان سال 1396 ،تعداد کل مشترکان حقوقبگیر صنــدوق بــازنشستگــی کشــوری بیش از 1 میلیون و 372 هزار نفر بوده است کـه از این تعداد حدود 81,2 درصد را بازنشستگان تشکیل میدهند و همچنین بیش از 52 هزار مشترك حـقوق بگیر جدید، در این سال بــه این مجموعه اضافه شدهاند که نسبت به سال گذشته 4,9 درصد کاهش یافته است.
سالنامه آماری کشور 1396

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص