جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان بهزیستی کشور - سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازی، ارتباطات و
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
مراكز غير دولتي تحت پوشش معاونت توانبخشي سازمان بهزيستي كشور و افراد خدمت گيرنده
سال
نگهداري از معلولان(1) نگهداري از سالمندان(1) گفتار درمانی فیزیوتراپی
تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد تعداد مراکز تعداد افراد
1390 1273 66886 317 17425 113 27423 187 61977
1391 1247 63017 329 18167 104 67875 182 298389
1392 1282 65099 349 185651 101 88696 182 401516
1393 1286 63343 345 18055 94 98694 181 450672
1). اختلاف ارقام سال هاي 1390، 1391، 1392 در سالنامه سال قبل به این دلیل می باشد که در سالنامه سال هاي گذشته، اطلاعات سالمندان و معلولان نگهداري در مراکزشامل اطلاعات مراکز روزانه، شبانه روزي و خدمت در منزل بوده است. ارقام مذکور تجدید نظر شده است و اطلاعات مذکور شامل مراکز روزانه و شبانه روزي می باشد.
مأخذ- سازمان بهزیستی کشور - سازمان بهزیستی کشور. مرکز نوسازي، ارتباطات و تحول اداري- سالنامه آماری کشور. 1393

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص