شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص