پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
14-9- نقدینگی(1) در پایان اسفند 1380-1395
1395 1390 1380 شرح
12533900,0 354455,9 320957,3 نقدینگی
1630300,0 897572,5 142956,7 پول
393300,0 263209,3 29188,7 اسکناس و مسکوک در دست اشخاص
1237000,0 634363,2 113768,0 سپرده های دیداری بخش غیر دولتی
10903600,0 2644979,4 178000,6 شبه پول
602900,0 255756,2 29847,5 سپرده های قرض‌الحسنه پس انداز
10123100,0 2297937,6 141066,5 سپرده های سرمایه‌گذاری مدت دار
5286200,0 869909,7 66983,0 کوتاه مدت
4836900,0 1428027,9 74083,5 بلند مدت
177600,0 91285,6 7086,6 سپرده‌های متفرقه (2)
1) شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی نیز میباشد .
2) شامل پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سپرده ضمانت نامه ها پیشپرداخت بابت معاملات و وجوه صندوق باز نشستگی و پس انداز کارکنان بانکها است.
مأخذ: اقتباص از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 9-14- سالنامه آ»اری کشور 1395

 

 

Go to top