پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
14-1- تعداد واحدهای بانکی و خلاصه مانده دارائی‌های سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1370 - 1395 (میلیارد ریال)
1395 1392 1389 1385 1380 1370 شرح
23415 22894 19545 17906 16476 9935 تعداد واحد‌های بانکی
28770300,0 17945606,3 8167013,6 3682021,3 702351,1 57494,1 دارائی‌ها
5823500,0 55056931,5 1682556,1 928552,2 44397,9 1625,7 دارائی‌های خارجی
2197500,0 1109506,2 553403,5 256219,8 138457,2 17663,9 بدهی بخش دولتی(2)
9177200,0 5408157,5 2929224,5 1226201,0 242542,6 18297,3 بدهی بخش غیر دولتی
3273700,0 1891310,6 1205777,3 599812,1 69164,5 3878,3 تعهدات مشتریان بابت اعتبارات گشایش یافته ضمانت نامه‌ها و وذیرش‌ها
8298400,0 4479700,5 1796052,2 671235,9 207788,9 16028,9 سایر
28770300,0 17945606,3 8167013,6 3682021,3 702351,1 57494,1 بدهی‌ها
12533900,0 6395504,8 2948874,2 1284199,4 320957,2 28628,4 نقدینگی
614400,0 625592,0 362870,4 220621,4 37969,7 3417,3 سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی
717200,0 800128,6 340295,7 173603,7 17522,3 690,1 حساب سرمایه
3310900,0 3022765,3 996839,0 503521,7 34322,8 442,7 وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی
0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 27,3 ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی
400,0 3003,9 366,2 1194,2 3021,9 459,8 پیش پرداخت اعتبارات اسناد بخش دولتی
3273700,0 1891310,6 1205777,3 599812,1 69164,5 3878,3 بدهی‌های احتمالی بابت اعتبارات گشایش یافغته ضمایت نامه‌ها و پذیرش
8319800,0 5207299,1 2311988,8 899066,8 219390,7 19950,2 سایر بدهی‌ها
1) از سال ۱۳۸۰شامل امار شعب خارج از كشور بانك هاي تجاري نمي باشد ،و همچنين از اسفند ۱۳۸۸ چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از رديف بانكهاي دولتي خارج و در رديف بانكهاي غيردولتي طبقه بندي شدهاند
2) شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز ميباشد .
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - جدول 1-14- - سالنامه آماری کشور 1393 - از سال 1392 از سالنامه آماری ایران 1395 اقتباس شده است

 

 

Go to top