14-6- مانده سپرده های بخش دولتی نزد سیستم بانکی در پایان اسفند 1380-1395 (میلیارد ریال)
مؤسسات و شرکت‌های دولتی دولت کل سپرده‌ها
شرح
نزد سایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمع نزد سایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمع نزد سایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمع
0,0 4.065,1 4.065,1 3.837,4 30.067,2 33.904,6 38.378,4 34.132,3 37.969,7 1380
0,0 12.089,0 12.089,0 70.755,3 137.777,1 208.532,4 70.755,3 149.866,1 220.621,4 1385
0,0 20.250,9 20.250,9 107.509,1 271.776,6 379.285,7 107.509,1 292.027,5 399.536,6 1390
0,0 18.143,5 18.143,5 139.504,7 250.131,1 389.636,8 139.504,7 268.274,6 407.779,3 1391
0,0 31.493,3 31.493,3 314.383,1 279.715,6 594.098,7 314.383,1 311.208,9 625.592,0 1392
0,0 41.629,3 41.629,3 377.746,1 350.809,4 728.555,5 377.747,1 392.438,7 770.185,0 1393
0,0 42.100,0 42.100,0 297.400,0 296.000,0 593.400,0 297.400,0 338.100,0 635.500,0 1394
0,0 47.700,0 47.700,0 240.900,0 325.800,0 566.700,0 240.900,0 373.500,0 614.400,0 1395
مأخذ: - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی - جدول6-14- سالنامه آماری کشور 1395

 

 

Go to top