پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
14-10- مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1375 - 1393 (میلیارد ریال)
مؤسسات و شرکت‌های دولتی دولت کل بدهی
سال
سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمع سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمع سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمع
48546,0 17721,4 66267,4 7553,5 64636,3 72189,8 56099,5 82357,7 138457,2 1380
68613,8 27337,4 95950,5 56174,5 104094,8 160269,3 124787,6 131432,2 256219,3 1385
24969,1 125040,7 150009,8 394598,3 93868,0 488466,3 419567,4 218908,7 638476,1 1390
35545,3 242082,5 277627,8 1004804,1 183582,5 1188386,6 1040349,4 425665,0 1466014,4 1393
27000,0 276200,0 303200,0 1191300,0 244100,0 1435400,0 1218300,0 520300,0 1738600,0 1394
37300,0 302300,0 339600,0 1584100,0 273800,0 1857900,0 1621400,0 576100,0 2197500,0 1395
1) از سال 1380 شامل آمار مؤسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی ها و سیاست‌های اقتصادی - جدول 10-14 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 

Go to top