پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: بانک ملی ایران - ویکی پریا
تاریخ قرائت: 02.04.2016
اطلاعاتی در مورد بانک ملی ایران
توضیحات مقدار / تاریخ موضوع
فعالیت رسمی از 20 شهریور 1308 1306 شمسی تاریخ تأسیس
همراه معاونانش و 70 کارشناس دکتر کورت لیندن بلات - آلمانی اولین مدیر بانک
با سه شعبه اولین شعبه بین‌امللی در هامبورگ 20 میلیون ریال سرمایه اولیه بانک
  20 هزار سهم هزار ریالی چگونگی سهام
  300 میلیون ریال سرمایه بانک در 1314
  2 میلیارد ریال سرمایه بانک در 1391
  72 میلیادر دلار دارائی بانک تا سال 1391
  20 هزار میلیارد تومان در آمد بانک در سال 1392
  23300 میلیارد ریال سرمایه ثبتی بانک ملی در 1391
  3169 شعبه داخلی + 18 شعبه خارحی تعداد شعبه‌های بانک
سابقه بانک تا این تاریخ = 80 سال 53000 نفر تعداد پرسنل بانک در 1392
  28٪ کل بدهی‌های بانک مرکزی بدهی بانک در سال 1386
منبع: محمد رضا خاوری مدیر عامل بانک 50 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به بانک در 1388
منبع آمار: بانک ملی ایران - ویکی پریا - قرائت شده در 02.04.2016

 

 

Go to top