نقل از: اداره اطلاعات بانکی - دایره آماری استانی 1
کل مانده سپرده ها و تسهيلات اعطايي ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتباری توسعه به تفکيک استان در پايان اسفند ماه سال 1385
تسهيلات سپرده هابا کسر سپرده قانونی سپرده ها تسهيلات نام استان #
656.729 640.113 55 739.947 54,6 656.729 تهران 1
60.136 66.933 6 78.831 5 60.136 اصفهان 2
48.200 49.579 4 58.457 4 48.200 خراسان رضوی 3
40.592 30.859 3 36.497 3,4 40.592 مازندران 4
39.951 50.410 4 59.596 3,3 39.951 فارس 5
38.468 41.821 4 49.219 3,2 38.468 خوزستان 6
31.549 30.520 3 35.918 2,6 31.549 آذربايجان شرقی 7
25.393 19.813 2 23.322 2,1 25.393 گيلان 8
25.806 23.581 2 27.932 2,1 25.806 کرمان 9
22.313 15.877 1 18.767 1,9 22.313 آذربايجان غربی 10
20.199 13.920 1 16.444 1,7 20.199 کرمانشاه 11
17.612 14.973 1 17.761 1,5 17.612 يزد 12
14.859 10.313 1 12.164 1,2 14.859 گلستان 13
13.311 10.950 1 12.879 1,1 13.311 همدان 14
13.220 11.917 1 13.967 1,1 13.220 مرکزی 15
11.969 7.829 1 9.179 1 11.969 سمنان 16
14.183 9.961 1 11.793 1,2 14.183 لرستان 17
10.862 7.575 1 8.934 0,9 10.862 اردبيل 18
11.092 10.054 1 11.845 0,9 11.092 قزوين 19
10.800 12.547 1 14.860 0,9 10.800 هرمزگان 20
10.186 11.427 1 13.586 0,8 10.186 بوشهر 21
9.007 6.924 1 8.157 0,7 9.007 کردستان 22
9.961 7.936 1 9.336 0,8 9.961 زنجان 23
9.357 10.107 1 11.974 0,8 9.357 قم 24
7.845 11.539 1 13.712 0,7 7.845 سيستان و بلوچستان 25
8.024 6.287 1 7.449 0,7 8.024 چهارمحال‌و‌بختياری 26
6.898 4.014 0 4.689 0,6 6.898 ايلام 27
4.827 3.475 0 4.097 0,4 4.827 کهگيلويه وبويراحمد 28
5.145 3.770 0 4.446 0,4 5.145 خراسان شمالی 29
4.338 4.122 0 4.858 0,4 4.338 خراسان جنوبی 30
1.202.831 1.149.142 100 1.340.613 100 1.202.831 جمع کل  
منبع: اداره اطلاعات بانکی - دایره آماری استانی ۱

 

 

Go to top