پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: اداره اطلاعات بانکی - دایره آماری استانی 1
کل مانده سپرده ها و تسهيلات اعطايي ريالی و ارزی بانکها و مؤسسه اعتباری توسعه به تفکيک استان در پايان اسفند ماه سال 1385
تسهيلات سپرده هابا کسر سپرده قانونی سپرده ها تسهيلات نام استان #
656.729 640.113 55 739.947 54,6 656.729 تهران 1
60.136 66.933 6 78.831 5 60.136 اصفهان 2
48.200 49.579 4 58.457 4 48.200 خراسان رضوی 3
40.592 30.859 3 36.497 3,4 40.592 مازندران 4
39.951 50.410 4 59.596 3,3 39.951 فارس 5
38.468 41.821 4 49.219 3,2 38.468 خوزستان 6
31.549 30.520 3 35.918 2,6 31.549 آذربايجان شرقی 7
25.393 19.813 2 23.322 2,1 25.393 گيلان 8
25.806 23.581 2 27.932 2,1 25.806 کرمان 9
22.313 15.877 1 18.767 1,9 22.313 آذربايجان غربی 10
20.199 13.920 1 16.444 1,7 20.199 کرمانشاه 11
17.612 14.973 1 17.761 1,5 17.612 يزد 12
14.859 10.313 1 12.164 1,2 14.859 گلستان 13
13.311 10.950 1 12.879 1,1 13.311 همدان 14
13.220 11.917 1 13.967 1,1 13.220 مرکزی 15
11.969 7.829 1 9.179 1 11.969 سمنان 16
14.183 9.961 1 11.793 1,2 14.183 لرستان 17
10.862 7.575 1 8.934 0,9 10.862 اردبيل 18
11.092 10.054 1 11.845 0,9 11.092 قزوين 19
10.800 12.547 1 14.860 0,9 10.800 هرمزگان 20
10.186 11.427 1 13.586 0,8 10.186 بوشهر 21
9.007 6.924 1 8.157 0,7 9.007 کردستان 22
9.961 7.936 1 9.336 0,8 9.961 زنجان 23
9.357 10.107 1 11.974 0,8 9.357 قم 24
7.845 11.539 1 13.712 0,7 7.845 سيستان و بلوچستان 25
8.024 6.287 1 7.449 0,7 8.024 چهارمحال‌و‌بختياری 26
6.898 4.014 0 4.689 0,6 6.898 ايلام 27
4.827 3.475 0 4.097 0,4 4.827 کهگيلويه وبويراحمد 28
5.145 3.770 0 4.446 0,4 5.145 خراسان شمالی 29
4.338 4.122 0 4.858 0,4 4.338 خراسان جنوبی 30
1.202.831 1.149.142 100 1.340.613 100 1.202.831 جمع کل  
منبع: اداره اطلاعات بانکی - دایره آماری استانی ۱

 

 

Go to top