پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت کشور - دفتر انتخابات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره به تفکیک جنس
دوره نهم دوره هشتم دوره هفتم دوره ششم دوره پنجم دوره چهارم دوره سوم دوره دوم دوره اول جنس
(1)286 284 282 278 249 261 255 246 231 مرد و زن
277 276 270 267 239 252 252 242 229 مرد و زن
9 8 12 11 10 9 2 4 2 زن
1) اطلاعات توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است
مأخذ: وزارت کشور - دفتر انتخابات - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

Go to top