پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت کشور - دفتر انتخابات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
علامت «x»=: ذاتا یا عملاً وجود ندارد
دورهء ریاست جمهوری بر حسب طول عمر دوره دولت دوره اول - دوره یازدهم
مدت زمان ریاست جمهوری (روز) نام رئیس جمهور شروع دوره دوره
545 ابوالحسن بنی صدر 15.11.1358 دوره اول
67 محمد علی رجائی 11.5.1360 دوره دوم
1430 سید علی خامنه‌ای 18.7.1360 دوره سوم
1430 سید علی خامنه‌ای 13.6.1364 دوره چهارم
1430 اکبر هاشیمی بهرمانی - رفسنجانی 12.5.1368 دوره پنجم
1460 اکبر هاشیمی بهرمانی - رفسنجانی 12.5.1372 دوره ششم
1460 سید محمد خاتمی 12.5.1376 دوره هفتم
1460 سید محمد خاتمی 11.5.1380 دوره هشتم
1460 محمود احمدی نژاد 11.5.1384 دوره نهم
1460 محمود احمدی نژاد 12.5.1388 دوره دهم
x حسن روحانی 12.5.1392 دوره یازدهم
مأخذ: وزارت کشور - دفتر انتخابات - سالنامه آماری کشور 1393

 

 

Go to top