شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس
تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال 1393
تعداد (نفر) عنوان
2.034.000  وزارتخانه‌ها، مؤسسات سازمان‌های دولتی
600.000 کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی
436.488 شرکت‌های دولتی
603000  نهادهای عمومی و غیر دولتی
312000  حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین
3.985.488 جمع کل حقوق بگیران دستگاه‌های اجرائی
دولت در مجموع به ۸٫۵ میلیون کارمند کارمند دستگاه اجرائی و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که ۳۰٪ آن‌ها دیپلم و زیر دیپلم هستند
http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص