شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس
تعداد مدیران کشور
عنوان تعداد
تعداد مدیران در سطح معاون وزیر 874
تعداد مدیران ستادی و استانی تا سطح رئیس اداره 145199
تعداد مدیران واحدهای عملیاتی 296336
http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص