سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: http://www.khabarjoo24.ir/
تعداد و سهم اشتغال پرسنل در دولت
  فروزنده، معاون توسعهء منابع انسانی رئیس با طرح مسائلی داده‌های زیر را که ما به صورت جدول درآوریم، طرح نمود:
موضوع 1357 1388
سهم اشتغال در دولت ٪19 24%
تعداد کارمندان دولت 849000 نفر 2000000
بودجه عمومی دولت در سال   93 هزار میلیارد تومان
هزینه پرسنلی   27% بودجه عمومی
هزینه‌های عمومی   62% بودجه عمومی
http://www.khabarjoo24.ir/

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص