چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

تاریخ ایجاد: 15.01.21393

دستمزد سال 1395
با تصويب شورایعالی کار؛ پرونده دستمزد 94 بسته شد. جدول کامل مزايای جديد کارگران دوشنبه ٢۵ اسفند ١٣٩٣. حداقل دستمزد ٩۴ مشمولان قانون کار از ۶٠٨٩٠٠ تومان به ٧١٢۴٢۵ تومان افزايش يافت. بن نقدی ماھيانه به ١١٠ھزارتومان، حق مسکن ۴٠ھزارتومان، سنوات روزانه ١٠٠٠ تومان، حق اولاد يک فرزند نيز ٧١٢۴١تومان شد .به گزارش خبرنگار مھر، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آينده ميليون ھا مشمول قانون کار را تعيين و تصويب کرد. بر اين اساس، از ابتدای سال آينده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزايش دريافتی ماھيانه مواجه خواھند شد. طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردين ماه سال آينده حق بن نقدی کارگران از ٨٠ به ١١٠ ھزارتومان، حق مسکن از ٢٠ به ۴٠ ھزارتومان، حق سنوات از ۵٠٠ تومان روزانه به ١٠٠٠ تومان، حق اولاد يکنفر از ۶٠٨٨٨ تومان به ٧١٢۴١ تومان و حداقل مزد روزانه نيز از ٢٠٢٩٧ تومان به ٢٣٧۴٧ تومان افزايش می يابد. تا يکی دو روز آينده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغيه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدھای مشمول قانون کار کشور ارائه خواھد کرد.
 
جدول کامل شدهء بسته دستمزد 1394                                             (ارقام به تومان)
حداقل دستمزد ماھيانه 712425
حق مسکن ماھيانه 40000
حق بن نقدی (خواروبار) 110000
حق اولاد- يک فرزند 71242
حق اولاد- دو فرزند 142485
حق سنوات روزانه 1000
حداقل مزد روزانه 23747
مجموع دريافتی افراد مجرد 892430
مجموع دريافتی افراد متاھل با يک فرزند 963671
مجموع دريافتی افراد متاھل با دو فرزند 1034912

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص