چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: بخشنامه وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمائی
تاریخ ایجاد: 22/12/1394
کد خبر: 249200
جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست گانه - (ارقام ریال در روز)
گروه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
نرخ پایه 10000 10200 10400 10600 10800 11000 11200 11400 11600 11800
گروه 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
نرخ پایه 12000 12400 12800 13200 13600 14000 14400 14800 15200 15600
بخشنامه وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمائی به تاریخ 22/12/1394 و شماره 249200

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص