چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی - 1394
شاخص کل مزد و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی به تفکیک سه ماهه در سال‌های مختلف
(100=1369)
سال کل
1353 5,4
1354 7,7
1355 10,5
1356 13,5
1357 17,5
1358 28,3
1359 33,6
1360 36,5
1361 40,8
1362 48,0
1363 54,4
1364 60,8
1365 58,8
1366 63,7
1367 73,0
1368 81,6
1369 100,0
1370 146,1
1371 193,6
1372 246,6
1373 310,3
1374 428,1
1375 586,0
1376 762,6
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 50 نفر کارکن وبيشتر را شامل مي شود
1376 100,0
1377 123,7
1378 156,9
1379 201,4
1380 252,8
1381 314,0
1382 375,2
1383 442,3
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود
1383 100,0
1384 109,2
1385 128,2
1386 148,2
1387 193,5
1388 225,9
1389 262,2
1390 303,5
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود
1390 100
1391 114,1
1392 146,7
مقدماتی (1393) 193,3
چارچوب آماري، کارگاه هاي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر را شامل مي شود
مأخذ: اداره آمار اقتصادی - دایره آمار صنعتی - 1394

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص