پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
6-1- شاغلان و جبران خدمات مزد و حقوق بگیران معادن در حال بهره برداری 1375-1394
جبران خدمات مزد و خقوق بگیران
تعداد شاغلان
سال
سایر (اداری، مالی و خدماتی)
خط تولید
جمع(1)
ساده ماهر
480155 13415 16372 23259 53046 1375
2307840 12810 16146 31107 60062 1385
7316839 18089 21280 45159 84528 1390
12063847 20946 22808 50886 94640 (3)1392
15797219 18998 21372 51499 91869 1393
20722775 18358 19878 52975 91211 1394
1) در سال 1387 و قبل از آن به شاغلان معادنی که در آن انجام بخشی از فعالیت استخراج به صورت کنتراتی به دیگران واگذار شده، جزو شاغلان معادن مذکور به حساب نیامده است.
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر صنعت، معدن و زیر بنائی - جدول 1-6 - سالنامه آماری کشور 1393+ 1395

 

 

Go to top