چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395
 تعداد معادن ایران و تعداد اشتغال در آنها 1391-1392
1391 1392  
تعداد معدن تعداد اشتغال تعداد معدن تعداد اشتغال %
5445 83852 5445 94640 افزایش اشتغال 11,4
مأخذ: مرکز آمار ایران - جدول 2-6 - سالنامه آماری کشور 1393
 
تعداد معادن ایران و تعداد اشتغال در آنها 1394
1394
تعداد معدن تعداد اشتغال
5214 91211
مأخذ: مرکز آمار ایران - جدول 2-6 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص