چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
مشخصات عمومی معادن فعال کشور در کل 1365 (نفر - میلیون ریال)
تعداد معادن
تعداد مزد و حقوق بگیران
مزد و حقوق و سایر پرداختی‌های نقدی و غیر نقدی
ارزش تولید
جمع ماهر غیر ماهر اداری
718 46295 19323 17887 9085 46171 74273
مأخذ: مرکز آمار کشور (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص