جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
ارزش داده‌ها و ستانده‌ها و افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی 1365-1361
شرح 1361 1362 1363 1364 1365
ارزش داده‌ها 872992 1036618 1131476 10742254 1009244
ارزش ستانده‌ها 1643879 1953237 2151620 2074281 1957295
ارزش افزوده 770887 916619 1020144 1000027 948052
مأخذ: مرکز آمار ایران. (ر. پ) - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

صنایع ماشینی

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص