جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
ارزش موجودی انبار کارگاه‌های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر بر حسب طبقات کارکن: 1394 (میلیون ریال)
طبقات کارکن
اول فروردین
جمع کالاهای ساخته شده کالاهائی که بدون تغییر شکل به فروش میرسند کالاهای در جریان ساخت مواد خام اولیه، لوازم و...
جمع 1020713255 367509450 11492314 98406124 543305368
49-10 نفر 49738380 15073696 1447830 2668233 30548621
50-99 نفر 63000295 19145724 1384492 4213015 38257064
100 نفر و بیشتر 907974580 333290029 8659992 91524875 474499683
      
طبقات کارکن
پایان اسفند
جمع کالاهای ساخته شده کالاهائی که بدون تغییر شکل به فروش میرسند کالاهای در جریان ساخت مواد خام اولیه، لوازم و...
جمع 1073807872 406485453 12984379 100802881 553535159
49-10 نفر 60126584 22137849 877289 3146745 33964701
50-99 نفر 75678276 30248781 1329188 4939265 39161041
100 نفر و بیشتر 938003012 354098823 10777901 92716871 480409417
مأخذ - مرکز آمار ایران. دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 17-8 - سالنامه آماری کشور 1395

 

 

صنایع ماشینی

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص