جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: وزارت صنعت، معدن و تجارت - دفتر آمار و فراوری داده‌ها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393-1395-1396
سالنامه آماری کشور 1393 - جدول: 2-8+3-8+5-8+6-8
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 2-8+3-8+5-8+6-8
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 2-8+3-8+5-8+6-8
8-3/8-5/86- داده‌هائی در مورد صنعت، تجارت و کارگاه‌های صنعتی - کل کشور (نفر)
جدول موضوع 1375 1380 1385 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
8-2 تعداد جوار تأسیس صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برا ایجاد کارگاه‌های صنعتی بر حسب نوع فعالیت 9182 17098 54288 15813 15872 15210 19287 18624 16067 16897
8-3 تعداد پروانه بهره‌برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد کارگاه‌های صنعتی بر حسب فعالیت 3600 3550 6764 6878 6292 4112 4369 5233 5107 5692
8-5 میزان اشتغال کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حسب نوع فعالیت 85133 74578 126155 131225 109100 70960 78659 83021 78999 89984
8-6 سرمایه گذاری کارگاه‌های صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برحسب نوع فعالیت 5365 13023 77172 194673 155962 91684 152868 155552 180544 294816
مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت - دفتر آمار و فراوری داده‌ها - اقتباس از داده‌های جدول‌های 3-8, 4-8، 5-8 و 6-8 سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 

صنایع ماشینی

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص