جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395+1396
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 8-5
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 8-5 + 7-5
علامت «...»=: آماری در این زمینه موجود نیست
5-8+5-7- بهره برداری‌های دارای انواع دام و تعداد دام آنها در روز آمارگیری - کل کشور 1384 - 1393 (رأس)
سال
گوسفند و بره بز و بزغاله گاو و گوساله گاومیش و بچه گاومیش شتر و بچه شتر
بهره برداری دام بهره برداری دام بهره برداری دام بهره برداری دام بهره برداری دام
1384 1218797 53800136 1156009 25530649 1321531 7609358 31344 191438 24147 151932
1387 1105727 49976138 1087932 22333547 1210741 7088984 ... ... ... ...
1390 1277798 50214617 1129427 22094251 1096303 6075772 26880 159609 85959 16503
1393 874434 44731757 715307 15918259 651332 4572681 16001 106517 12597 108584
1396 801935 40029687 712962 15711084 619667 4879363 (1)16303 126765 15208 141052
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر کشاورزی - جدول 8-5+5-7- سالنامه آماری کشور 1395+1396

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص