جمعه, ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

نقل از: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
سالنامه آماری کشور 1393 - جدول: 18-18
سالنامه آماری کشور 1395 - جدول: 18-18
سالنامه آماری کشور 1396 - جدول: 18-18
18-18- تعداد و ظرفیت كشتارگاه های دام و طیور فعال برحسب سال : 1393+1395+1396
  کشتارگاه دام کشتار طیور
سال
    صنعتی     غیر صنعتی
تعداد
ظرفیت کشتار(1) (قطعه در ساعت)
تعداد
ظرفیت (رأس)
تعداد
ظرفیت (رأس)
دام سنگین دام سبک دام سنگین دام سبک
1393 74 7481 58685 304 2689 20773 243 581000
1395 79 8527 55908 317 3449 27253 260 874000
1396 75 7865 60738 291 2971 24531 273 840600
1) کشتار دام سبک و سنگین به صورت توامان در هریک از کشتارگاههای دام انجام می شود .
مآخذ: سازمان دامپزشكی كشور. دفتر برنامه و بودجه - جدول 18-18- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396

 

 

دامداری

مطالعه علمی یعنی مقایسه آمارها در مورد یک پدیده مشخص